Regulamin korzystania z platformy

Treść

Obowiązuje od 9 listopada 2012 r.

Wstęp

Aplikacja AppJobber oraz strona internetowa AppJobber stanowią serwis “wer denkt was GmbH”, Robert-Bosch-Str. 7, 64293 Darmstadt, reprezentowany przez jego dyrektorów zarządzających (zwany dalej "operatorem platformy").

Niniejszy regulamin reguluje współpracę między wszystkimi osobami fizycznymi i partnerami biznesowymi wykorzystującymi platformę AppJobber (zwanymi dalej "użytkownikami").

AppJobber to cyfrowy rynek oferujący różnego rodzaju drobne usługi (zwane dalej "zleceniami"). Zlecenia te mogą być publikowane i wykonywane na platformie AppJobber. Użytkownik, który zamieści zlecenie, będzie dalej określany jako "zleceniodawca" lub "klient", a użytkownik wykonujący zlecenie będzie określany jako "wykonawca" lub "Jobber". Dopuszczane są tylko zlecenia, które nie naruszają prawa, niniejszego regulaminu i wspólnej przyzwoitości, w szczególności w odniesieniu do przepisów prawa karnego lub ochrony małoletnich.

Użytkowanie platformy AppJobber jest darmowe dla wszystkich wykonawców. Podczas korzystania z portalu mogą być nakładane na danego użytkownika opłaty od zewnętrznych dostawców usług, a odpowiedzialność za koszty leży po stronie użytkownika. Jednakże koszty za wykonanie zlecenia leżą po stronie zleceniodawcy. Koszty te są opisane w §4.

Regulamin

Niniejszy regulamin (włączając umowę o użytkowaniu i uczestnictwie oraz politykę prywatności), w jego obecnej wersji, obowiązuje pomiędzy operatorem platformy a użytkownikami. Poprzez korzystanie z platformy AppJobber, a zwłaszcza poprzez rejestrację jako wykonawca, użytkownik akceptuje treść regulaminu, a tym samym wyraża na niego zgodę. Brak zgody użytkownika na ww. regulamin wyklucza jego korzystanie z aplikacji.

Operator platformy zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia niniejszego regulaminu w dowolnym momencie. Powody mogą dotyczyć stosunków prawnych lub uwzględniać rosnące potrzeby użytkownika i zleceniodawców. Użytkownik zostanie powiadomiony o każdej zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej i samej aplikacji. Jeśli użytkownik ma obiekcje wobec danej zmiany, musi zgłosić to w ciągu 2 tygodni. W przypadku braku akceptacji zmian, operator platformy zastrzega sobie prawo do zakończenia umowy z użytkownikiem w ciągu 2 tygodni. Powiadomienie o zmianie lub aktualizacji regulaminu będzie zawierało możliwe konsekwencje braku ich akceptacji.

Operator platformy zastrzega sobie prawo do zmiany funkcji lub właściwości platformy AppJobber i aplikacji AppJobber bez uprzedzenia oraz do całkowitego zawieszenia usługi. Operator platformy nie gwarantuje dostępności ani dostosowania platformy AppJobber i aplikacji AppJobber do konkretnego celu.

Dostępność platformy AppJobber zależy od różnych wymagań technicznych, takich jak moc sygnału sieci, urządzenia użytkownika, zasięg GPS itp. i może zostać przerwana z przyczyn technicznych lub gdy bierze się pod uwagę interesy użytkowników i działania organizacyjne. Ograniczona dostępność nie oznacza odpowiedzialności za jej konsekwencje. Dotyczy to w szczególności wykonania lub niewykonania zleceń, delegowania zleceń, pobierania aplikacji, a także realizacji płatności.

Rejestracja

Korzystanie z platformy AppJobber uzyskuje się poprzez rejestrację jako użytkownik. Rejestracja jest bezpłatna. Rejestracja polega na otwarciu konta użytkownika i zaakceptowaniu regulaminu.

Uprawnienia do rejestracji nie występują.

Konto użytkownika nie może być przekazywane.

Niedozwolone jest tworzenie wielu kont przez jednego użytkownika.

Użytkownik wyraża zgodę na wypełnienie wszystkich informacji rejestracyjnych kompletnie i zgodnie z prawdą. Pozyskane dane osobowe chronione są prawem o ochronie danych.

Użytkownicy muszą być pełnoletni. Zabrania się, aby małoletni rejestrowali się i zawierali umowę.

Rejestracja jest kompletna tylko poprzez identyfikację użytkownika za pomocą osobistego adresu e-mail oraz linku potwierdzającego wysłanego na wskazany adres.

Jeżeli jakiekolwiek informacje rejestracyjne użytkownika ulegną zmianie w przyszłości, użytkownik jest odpowiedzialny za natychmiastową poprawę tych danych.

Operator platformy ma prawo zażądać uwierzytelnienia przechowywanych danych osobowych w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swojego hasła w tajemnicy i do ostrożnego użytkowania swojego konta. W przypadku podejrzenia nadużycia, operator platformy może zablokować określone konta użytkowników.

Wytyczne Konta Użytkownika

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności, które występują na koncie użytkownika.

Użytkownik zgadza się nie obarczać operatora platformy odpowiedzialnością za treści lub działania innych użytkowników lub osób trzecich.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa prawnego ogłaszanych zleceń. Publikacja materiałów chronionych prawem autorskim, nielegalnych lub niewłaściwych jest zabroniona. Operator platformy zastrzega sobie prawo do usuwania ofert, które mogą naruszyć te wytyczne.

Roszczenie o odszkodowanie z powodu zablokowania lub usunięcia konta użytkownika nie jest możliwe.

Użytkownikom nie wolno ingerować w działanie platformy. W szczególności nie zezwala się na automatyczne wykonywanie ogłaszanych zleceń i na reklamowanie się w jakiejkolwiek formie.

Użytkownik może zamknąć swoje konto w dowolnym momencie i bez żadnego wyjaśnienia. Gdy konto zostanie usunięte, wszystkie dane osobowe zgromadzone w profilu użytkownika zostaną usunięte, chyba że przepisy prawa wymagają przechowywania ich przez określony czas.

Ogłoszenia zleceń

Dla użytkowników pragnących zamieszczać zlecenia na platformie (np. firmy) obowiązują następujące dodatkowe warunki:

Zgodnie z warunkami poruszonymi na wstępie użytkownik może ogłaszać zlecenia na drobne usługi na platformie AppJobber. Taki użytkownik jest zleceniodawcą. Zlecenie może być następnie zaakceptowane przez innych użytkowników platformy AppJobber poprzez klikniecie odpowiedniego przycisku akceptacji w aplikacji AppJobber. Kliknięcie oznacza wyrażenie zgody na wynagrodzenie, ustalone w ogłoszonym zleceniu, a także zobowiązanie do wykonania pracy.

Opisy zleceń są zgodne z najlepszą wiedzą i intencją zleceniodawcy. Wprowadzające w błąd zlecenia nie są dozwolone. Opublikowany opis zlecenia musi dokładnie odzwierciedlać jego zawartość i stanowi podstawę wykonania zlecenia przez wykonawcę. Dlatego też wszystkie istotne cechy i właściwości zlecenia muszą być zgodne z prawdą. Wszystkie szczegółowe informacje na temat wykonania żądanej usługi muszą być w pełni opisane. Ocena wyników pracy oparta jest na opisie zlecenia i zleceniodawca nie ma prawa odrzucić lub później wycofać zatwierdzenia prac, które zostały wykonane zgodnie z opisem zlecenia.

W przypadku konfliktu między wykonawcą a zleceniodawcą podczas oceny wyników pracy, operator platformy decyduje o kwestii na podstawie opublikowanego opisu zlecenia i odpowiedzi na zlecenie złożonej przez wykonawcę. Zadowalające wyniki pracy zobowiązują zleceniodawcę do wypłaty wynagrodzenia. Niezadowalająca praca, w tym taka, która tylko w częściowo realizuje opis ogłoszonego zlecenia, zwalnia zleceniodawcę z jakiegokolwiek obowiązku zapłaty.

Ogłoszenia zleceń nie będą oceniane przez operatora platformy pod względem legalności, dokładności i kompletności.

Operator platformy zastrzega sobie prawo do edycji i dostosowania zawartości opisów zleceń ze względów technicznych, tak aby zlecenia dostępne były bez żadnych błędów w aplikacji AppJobber i na platformie AppJobber.

Prowizja w wysokości 50% wynagrodzenia za pracę, co najmniej 50 eurocent, jest płatna przez zleceniodawcę operatorowi platformy po pomyślnym zakończeniu przez wykonawcę zlecenia, chyba że uzgodniono inaczej.

Specyfikacja i Wykonanie Pracy

Każdy użytkownik może przyjąć zlecenia, które oferowane są za pośrednictwem ogłoszeń. Wykonawca akceptuje niniejszym wiążącą ofertę. Umowa o świadczenie zlecenia powstaje, gdy pierwszy wykonawca zajmie ofertę. Technicznie każda oferta może być zajęta tylko raz i jest dezaktywowana dla innych użytkowników po wzięciu jej przez pierwszego wykonawcę.

Użytkownicy mogą podejmować jedynie oferty, które są zgodne z prawem i niniejszym regulaminem. Operator platformy zwraca uwagę na fakt, że zarówno świadczenie, jak i płatność za usługi w pewnych dziedzinach (np.doradztwo podatkowe i prawne, usługi architektoniczne i inżynieryjne, niektóre usługi geodezyjne) są regulowane przepisami prawa lub innymi przepisami. Zleceniodawcy są zatem odpowiedzialni za sprawdzanie, czy takie przepisy mają do nich zastosowanie i zgadzają się ich przestrzegać.

Wykonawcy, zleceniodawcy i operator platformy są niezależnymi stronami umowy. Relacje między wykonawcą a operatorem platformy nie są partnerstwem, organizacją, wspólnym przedsięwzięciem ani stałym zatrudnieniem. Wykonawca nawiązuje tymczasową współpracę z operatorem platformy, a nie urzędowe lub stałe zatrudnienie. Wyłączną odpowiedzialnością wykonawcy jest określone zlecenie.

Wykonawca nie świadczy usług w siedzibie operatora platformy, ma swobodę wyboru zleceń, ma swobodę w zarządzaniu swoim czasem i nie otrzymuje instrukcji od operatora platformy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za określony wynik związany z wykonywaniem usługi.

Wykonawca nie ma obowiązku ani uprawnień do wykraczania poza zakres pracy określonej w indywidualnym zleceniu.

Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi według opisu zlecenia i za pomocą wymaganej techniki.

Poszczególne zlecenia są dostępne dla wykonawcy tylko przez czas, jaki jest wymagany do ich zakończenia, nie dłużej niż godzinę. Jeśli zadanie nie zostanie zakończone, a odpowiedź przekazana w ciągu godziny aktywacji, operator platformy może anulować umowę o zlecenie i otworzyć je z powrotem do wzięcia dla innych użytkowników.

Zniesienie wiążącej oferty zlecenia jest możliwe przez telefon. Każdy wykonawca, który nie będzie miał możliwości ukończyć zlecenia, ma prawo odrzucić akceptację zlecenia bez obciążenia finansowego

Koszty przygotowania i wykonania zlecenia są ponoszone wyłącznie przez wykonawcę i są w pełni objęte wynagrodzeniem wskazanym w ofercie zlecenia.

Jak tylko zlecenie jest zamknięte i zgłoszone, wykonawca przekazuje uprawnienia związane z realizacją zlecenia do operatora platformy. W szczególności obejmują one prawo użytkowania i przetwarzania, a także komercyjną dystrybucję wyników do zleceniodawcy i do osób trzecich. Wykonawcy i zleceniodawcy przyznają operatorowi platformy stałą, nieograniczoną, niewymienną, zbywalną, kompensowaną, ogólnoświatową licencję na treści przez nich generowane. Licencja obejmuje korzystanie, kopiowanie, publikację, przechowywanie, transmisję i dystrybucję treści tworzonych przez użytkowników w trakcie dawania ogłoszeń lub wykonywania zleceń. Użytkownik zobowiązuje się do posiadania tych praw i ma uprawnienia by przekazać je operatorowi platformy.

Jeśli praca nie zostanie wykonana zgodnie z opisem zlecenia, praca nie zostanie wynagrodzona, nawet częściowo.

Jeśli wykonawca nie zgadza się z odrzuceniem wykonanego przez niego zlecenia, musi złożyć odwołanie w ciągu 2 tygodni. Wykonawca może złożyć oświadczenie.

Jeśli powstanie spór, operator platformy dokona jego kontroli w ciągu 4 tygodni, sprawdzając czy wykonana praca realizuje opis zlecenia. Operator platformy umożliwia obydwu użytkownikom zgłaszanie uwag. Po zakończeniu kontroli operator platformy zdecyduje, czy wynik pracy zostanie zaakceptowany czy odrzucony. Ta decyzja będzie wiążąca zarówna dla wykonawcy jak i zleceniodawcy.

Jeżeli odpowiedź na zlecenie zostanie zaakceptowana po czasie, zostanie ona rozliczona zgodnie z § 6.

Wynagrodzenie

Wykonawca zbiera wynagrodzenia na wirtualnym koncie na platformie AppJobber. Wykonawca może w dowolnym momencie odebrać należne mu wypłaty za pomocą metod wskazanych na platformie. Wykonawca ponosi koszty transakcji wypłat, chyba że uzgodniono inaczej. Transakcje do banków krajowych nie mają żadnych opłat.

Wykonawca wysyła fakturę zleceniodawcy, który jest odpowiedzialny za przekazanie wykonawcy uzgodnionej kwoty. Operator platformy jest odpowiedzialny za tworzenie faktur i przesyłanie ich zleceniodawcy, w postaci rozwiązania opartego na bazie oprogramowania rozliczeniowego. W ten sposób każdy wykonawca otrzyma własną sekwencję numerów faktur. Prowizja pobierana jest bezpośrednio od zleceniodawcy przez operatora platformy.

Wykonawca ma obowiązek w pełni i dokładnie dostarczać niezbędne informacje rozliczeniowe i zapewnić, że informacje te zostały prawidłowo i zgodnie z prawem zarejestrowane.

Wypłata wynagrodzenia finansowego nie jest dokonywana na platformie AppJobber. Operator platformy nie pobiera opłat za usługi w swoim imieniu i na własny rachunek, a także nie przelewa ich wykonawcy.

Dokonanie akceptacji wykonanego zlecenia może zająć zleceniodawcy do 4 tygodni.

Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z elektronicznych rozliczeń i faktur oraz zapewnia, że będzie przechowywać je przez 10 lat, zgodnie z obowiązującym prawem, czytelne i w oryginalnym formacie.

Odpowiedzialność za Treść

Operator platformy nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zleceniodawcy. Ogłoszenia zazwyczaj zawierają zewnętrzną zawartość dostarczaną przez zleceniodawcę. Operator platformy nie monitoruje ani nie organizuje tej treści. Użytkownik, który tworzy treść, jest wyłącznie za nią odpowiedzialny.

Jeśli na platformie zostanie wskazana treść niezgodna z prawem platformy, jej zawartość zostanie niezwłocznie sprawdzona, a w przypadku uzasadnionego podejrzenia o nielegalność użytkownik zostanie zablokowany. Zleceniodawca będzie miał 2 tygodnie, aby odpowiedzieć na zarzuty dotyczące treści. Jeśli zleceniodawca nie odpowie, zawartość zostanie usunięta. Jeśli zleceniodawca zareaguje, operator platformy przekaże odpowiedź do skarżącego. Następnie treść zostanie usunięta tylko w przypadku ugody lub orzeczenia sądu.

Odpowiedzialność Cywilna

Relacje między zleceniodawcą a wykonawcą nie tworzą praw i obowiązków względem operatora platformy. W szczególności operator platformy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść lub jakość odpowiedzi oraz za szkody z tego wynikłe. Wyklucza są przypadki, w których to operator platformy jest odpowiedzialny za szkodę.

Użytkownik zwalnia operatora platformy z wszelkich roszczeń wobec operatora platformy dotyczących innych użytkowników lub osób trzecich. Czyniąc to użytkownik akceptuje koszty jakiejkolwiek niezbędnej obrony prawnej przeciwko operatorowi platformy, w szczególności wszystkim opłatom sądowym i prawnym, chyba że użytkownik nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie prawa.

W przypadku niezastosowania się niniejszych postanowień, strony ponoszą odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.

Odpowiedzialność za szkody, umyślną winę, rażące niedbalstwo lub szkody powodujące narażenie życia, uszkodzenia ciała lub zdrowia ze strony operatora platformy czy kogokolwiek z jej agentów lub przedstawicieli prawnych nie mają ograniczeń co do kwoty.

We wszystkich innych przypadkach operator platformy ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie naruszenia podstawowego obowiązku i jest odpowiedzialny jedynie za szkody powstałe w wyniku działań absolutnie niezbędnych do wykonania zlecenia. W przypadku niespełnienia obowiązku, na którym użytkownik polega (obowiązek kardynalny), operator platformy ponosi odpowiedzialność za typowe, przewidywalne szkody.

Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne tworzenie kopii zapasowych własnych danych. W przypadku utraty danych, za które odpowiedzialny jest operator platformy, ten ostatni ponosi odpowiedzialność jedynie za wydatki konieczne do przywrócenia danych z prawidłowej kopii zapasowej danych użytkownika.

Odpowiedzialność zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

Polityka Prywatności

Wszystkie strony zgadzają się przestrzegać przepisów o ochronie danych. W szczególności muszą zobowiązać swoich pracowników i współpracowników do umowy o poufności zgodnie z § 5 Federalnej Ustawy Ochronie Danych (Federal Data Protection Act).

Jeśli operator platformy zbiera, przetwarza lub wykorzystuje dane osobowe zleceniodawcy lub wykonawcy, odbywa się w zgodzie z wolą stron, jak i ustawą o przetwarzaniu danych (§ 11 Federalna Ustawa Ochrony Danych) dla klienta.

Dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim w celach reklamowych. Aplikacja nie tworzy ani nie zapisuje informacji o śledzeniu użytkownika, z wyjątkiem sprawdzania lokalizacji podczas wykonywania zlecenia, która jest używana do wykrywania nadużyć finansowych.

Warunki wypowiedzenia umowy

Operator platformy ma prawo do wypowiedzenia umowy z użytkownikiem z zachowaniem okresu wypowiedzenia trwającego 4 tygodnie do końca miesiąca.

Prawo stron do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów pozostaje nienaruszone. Ważnym powodem rozwiązania umowy jest naruszenie jej przez jedną ze stron. Strona naruszająca postanowienia umowy otrzyma pisemne ostrzeżenie i możliwość usunięcia braków w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania. Ostrzeżenie nie jest wydawane, jeśli:
a) strona z naruszająca umowę ostatecznie i absolutnie odmawia wykonania usługi.
b) ogłoszone przez użytkownika zlecenie narusza prawo karne, ochronę nieletnich lub inne obowiązujące postanowienia dotyczące ochrony prywatności.
c) istnieją szczególne okoliczności, które ze względu na wzajemny interes uzasadniają natychmiastowe rozwiązanie umowy.

W przypadku wypowiedzenia z ważnych powodów rozliczone zostaną obowiązujące salda i należności. W przypadku, gdy użytkownik jest odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy z ważnych powodów, stosuje się ten przepis, pod warunkiem wyłączenia obowiązku wynagrodzenia za usługi, które są niepotrzebne lub niezgodne z prawem w wyniku rozwiązania umowy.

Prawo do wypowiedzenia z ważnych powodów nie narusza roszczeń o odszkodowanie.

Powiadomienie o wypowiedzeniu zostanie odebrane w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS.

Wybrane Aspekty Prawne

Operator tej usługi internetowej, wer denkt was GmbH, jest zarejestrowany w Darmstadt w Niemczech i nie posiada zagranicznych zależnych lub niezależnych spółek.

Wszystkie stosunki umowne, w tym umowy z zagranicznymi podmiotami, podlegają kontroli prawa niemieckiego, bez odwołania się do norm międzynarodowego prawa prywatnego oraz z wyłączeniem Konwencji o Sprzedaży ONZ. Warunkiem jest, żeby działanie nie naruszało żadnych obowiązkowych przepisów państwa macierzystego użytkownika, które chronią użytkownika jako konsumenta, zgodnie z art. 6 ust. 1 Rome I Regulation (rozporządzenie w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych).

Jeśli użytkownik jest biznesmenem, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wszelkie spory będą podlegały wyłącznie temu regulaminowi lub wyłącznie jurysdykcji sądów zgodnie z siedzibą wer denkt was GmbH (Darmstadt, Niemcy). Dotyczy to także sytuacji, gdy użytkownik nie ma ogólnego miejsca jurysdykcji w Republice Federalnej Niemiec, pod warunkiem że nie narusza to obowiązujących przepisów dotyczących jurysdykcji w sprawach dotyczących umów konsumenckich w UE (sekcja 4 Brussels I Regulation).

Język Umowy, Dostępność Regulaminu

Językiem umowy jest niemiecki. Tłumaczenia umowy będą dostępne dla klientów do wglądu w dowolnym momencie na platformie AppJobber, a także w formacie do pobrania pod nagłówkiem Regulamin.

Przepisy Końcowe

Klauzula: Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu jest nieważne, pozostałe postanowienia zachowują ważność. Niewłaściwe postanowienie zostanie zastąpione przez te, które jest prawnie skuteczne i z takim samym znaczeniem oraz celem. Dotyczy to również wszelkich luk w regulaminie.

Zabronione jest stosowanie wszelkich dostępnych informacji użytkownika przez osoby trzecie do wysyłania niechcianych reklam. Operator platformy zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku popełnienia przestępstwa.

Stosuje się prawo niemieckie, z wyłączeniem Konwencji o Sprzedaży ONZ. W przypadku niezgodności z profesjonalistami biznesowymi lub agencjami administracyjnymi, Darmstadt ma jurysdykcję prawną.